Manitoba

modded quad in Manitoba

Manitoba Hotshot photo

Jamie Harasymko shows off his impressively modded machine.